Top

Bedrijfscondities sinds 1 juli 2005
Op al onze leveringen zijn vanaf 1 januari 2001 (gewijzigd 1 maart 2012) de volgende condities van toepassing. Uitzonderingen kunnen alleen voortkomen uit vooraf gemaakte afspraken al dan niet schriftelijk en bevestigd.

Levering
Op alle producten, door Verdonk woning- en projectinrichting b.v. geleverd, geldt een garantieperiode gelijk aan de
fabrikant opgegeven termijn (datum factuur).
Levering geschiedt volgens offerte en wordt derhalve ook volgens offerte gefactureerd.
Parkeerkosten zijn voor rekening opdrachtgever. Er gelden normale werktijden. Andere uren en vertragingen worden doorberekend.
Voor de levering van goederen, op het verwerkingsadres, dient de toegang vrij te zijn van obstakels, toegankelijk te zijn voor rollend materieel en voldoende veilig voor eenieder. Verticaal transport is nooit in de prijs inbegrepen.
Op alle producten geldt de leveringsvoorwaarden van de fabrikant.

Opslag
Voor opslag op het verwerkingsadres dient voldoende ruimte te zijn alsmede gegarandeerde temperatuur en luchtvochtigheid (18 graden / Rv 50-70%).
Verwerking
Daar waar van toepassing, zijn al onze producten milieuvriendelijk en oplosmiddelvrij volgens laatst geldende Arbo- eisen. P-bladen zijn op aanvraag leverbaar.
Voor de verwerking van al onze producten, voor zover van toepassing, moet de ruimte c.q. gebouw aan de volgende eisen voldoen:
1. Blijvend droog – 2. Schoon – 3. Voldoende druk- en trekvast – 4. Juiste temperatuur en luchtvochtigheid (afhankelijk van product) – 5. Normaal toegankelijk – 6. Vrij van obstakels.
Ruimtes dienen voorzien te zijn van voldoende (originele) verlichting en tochtvrij. Wij gaan uit van vrije beschikking over 230 Volt (2 x 16 Ampère) en voldoende schoon water. Ruimtes geheel vrij te onzen beschikking. Beschadigen van plinten en vrijkomen van stof zijn niet te vermijden en vallen buiten onze verantwoording. Producten worden schadevrij geleverd. Schade ontstaan na installatie zijn voor rekening opdrachtgever.

Vuil- en reststoffen
Voor de afvoer van alle vuil- en reststoffen heeft Verdonk woning- en projectinrichting b.v. een apart te verrekenen verwijderingservice welke, door overleg van stortrecht en afvalstroomregistratie, bij eindafrekening gefactureerd wordt. Afvoer van vuil- en reststoffen is nooit ingecalculeerd, mits vooraf anders vastgelegd.

Definities
Normaal slopen van bestaand werk (1 laag) wordt met handkracht uitgevoerd mits op redelijke wijze. Machinaal verwijderen wordt apart berekend. Door sloopwerkzaamheden bestaat de kans dat de ondervloer beschadigd en hersteld moet worden, dit is niet vooraf voorzien en zal in overleg hersteld worden.
Egaliseren is volgens NEN-normen vlakheid, standaard 2-2,5 mm laagdikte. Meer of minder verbruik wordt per eenheid (1,5 kg/m² / mm) verrekend.
Verdonk woning- en projectinrichting b.v. is niet verantwoordelijk voor schade door wegstromen van egaline door sparingen o.i.d.
Verdonk woning- en projectinrichting b.v. is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
Schadebedrag kan de aanneemsom nooit overschrijven.
Prijzen
Prijsverhogingen mogen worden doorberekend, tenzij vooraf anders is overeengekomen.
Prijzen zijn altijd exclusief de geldende BTW mits anders besproken.
Betaling
Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum of anders volgens vooraf overeengekomen.
Bij non-betalingen is rente verschuldigd van 1% per maand. Verhogingen der vordering bij incasso door derden alleen al wegens buitengerechtelijke incassokosten met 15%, met een minimum van € 50,00

Reclame
Geen aansprakelijkheid voor technisch onvermijdelijke afwijkingen en/of verborgen gebreken. Overige reclame tijdig indienen zodat een onderzoek en herstel door Verdonk woning- en projectinrichting b.v. nog kan plaatsvinden, zulks op straffe van verval.

Risico
Door de aflevering van de goederen is het risico overgegaan naar de opdrachtgever.
Uitvoertermijn
In het geval van overmacht worden deze termijnen opgeschort.
Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen blijven eigendom, zolang deze niet geheel zijn gefactureerd. Wij zijn gerechtigd de geleverde goederen retour te halen.
Ontbinding
Verschuldigd wordt een overhead-, risico- en winstopslag ad 20% van het opgedragen en nog niet uitgevoerde werk.